Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2019

egoistka
15:20
8956 3df4 390
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaaskman askman
egoistka
15:18
4872 4b67 390

June 24 2019

egoistka
17:04Reposted fromolbaria olbaria viawolalabym wolalabym
egoistka
17:01
8803 e77f 390
Reposted frommangoe mangoe viakjuik kjuik
egoistka
16:59
chic
egoistka
16:59
Reposted fromtymczas9 tymczas9 viakjuik kjuik
egoistka
16:57
2950 653e 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaaskman askman
egoistka
16:57
egoistka
16:56
Reposted fromFlau Flau viakjuik kjuik
egoistka
16:56
0707 fa1a 390
Reposted frompunisher punisher viakjuik kjuik
16:53
6990 2188 390
Reposted fromidiod idiod viaidosk8 idosk8
egoistka
16:51
8538 b4ed 390
Reposted frommakle makle viawishyouwerehere wishyouwerehere
egoistka
16:51
egoistka
16:47
Reposted fromFlau Flau viaawaken awaken

June 13 2019

15:09
6990 2188 390
Reposted fromidiod idiod viaidosk8 idosk8

May 15 2019

egoistka
13:02
Myślę, że pewność to najlepsze co mężczyzna może dać kobiecie.
Reposted fromliquirizja liquirizja viaidosk8 idosk8

May 14 2019

egoistka
15:14
7652 973f 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viakjuik kjuik

May 13 2019

egoistka
14:09
‒ A jak wytłumaczysz to, że potrzebowała aż pięciu lat, żeby uświadomić sobie, że ty jesteś mężczyzną jej życia? 

‒ Bo człowiek boi się silnych uczuć innych ludzi. Bo życie jest skomplikowane i często igra z nami, przysyłając nam dobrą osobę w złym momencie.
— G. Musso
Reposted fromswojszlak swojszlak viaalexandrious alexandrious
egoistka
14:08
0015 f618 390
Reposted fromdailylife dailylife viaalexandrious alexandrious

May 03 2019

egoistka
18:52
5924 7fe5 390
Reposted fromEtnigos Etnigos
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl