Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2017

egoistka
15:11
6614 19c4 390
egoistka
15:11
1702 5c67 390
Reposted fromkittey kittey viatoniewszystko toniewszystko
egoistka
15:10
egoistka
15:08
15:08
6500 3b95 390
Reposted frompheebs pheebs viawdychamspaliny wdychamspaliny

February 19 2017

egoistka
21:27
egoistka
21:25
5288 bcef 390
Reposted fromnajlepsza najlepsza viakrainakredek krainakredek
21:23
egoistka
21:21
9221 46c1 390
Reposted fromBalladyna Balladyna viatoniewszystko toniewszystko
egoistka
21:20
problemem ludzi nadwrażliwych i niepewnych siebie jest zdecydowane nadinterpretowanie wszystkich czynów, słów i zdarzeń jako negatywnie dotyczących ich. odwieczny strach przed odrzuceniem i wieczne poczucie winy. trąci to trochę egocentryzmem - świat nie kręci się wokół nas, nie jesteśmy wszystkiemu winni. i nie każde złe jest w naszą stronę.
— zapamiętać...
egoistka
21:19
Pojawia się ktoś w Twoim życiu i część Ciebie mówi: nie jestem gotowa, a druga część mówi: musi być Twój na zawsze
— Remember me
egoistka
21:19
Pragniemy stabilizacji, a marzymy o szaleństwie i życiu chwilą. Kiedy mamy jedno, tęsknimy za drugim. Gdy mamy to drugie, tęsknimy za pierwszym. Zawsze niespełnieni, zawsze rozdarci, zawsze nieszczęśliwi i potwornie marudni.
— Piotr C "BRUD"
Reposted fromnezavisan nezavisan viatoniewszystko toniewszystko
egoistka
21:18
egoistka
21:14
9411 5d98 390
Reposted fromShini Shini viamorsik morsik
egoistka
21:14
3107 ce58 390
Reposted froma-antimatter a-antimatter viamorsik morsik
egoistka
21:13
1053 cb6a
Reposted fromfungi fungi viano-mocarz-jestem no-mocarz-jestem
egoistka
21:12
21:11
7689 c069 390

July 07 2015

egoistka
08:46
9328 3b23
Reposted fromkjuik kjuik
egoistka
08:44
7906 a963 390
Reposted fromretaliate retaliate viamuminek muminek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl