Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 08 2017

egoistka
14:21
egoistka
14:16
0227 53e2 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaaskman askman
egoistka
14:16
14:13
egoistka
14:10
egoistka
14:05
Po pierwsze: Stawiaj na siebie. Zawsze. Nikt nie jest ważniejszy niż Ty. A jeżeli ktoś sprawi, że tak czujesz czy myślisz - nie ma racji. Pamiętaj. Ty jesteś najważniejszy w całym swoim życiu.
— przemyślenia egoistki? nie sądzę.
Reposted fromniskowo niskowo viaawaken awaken
egoistka
13:54
4330 d8b6 390
Catception
Reposted fromvolldost volldost viatoniewszystko toniewszystko
egoistka
13:54


"Please, can I go home now?" — Me, an introvert at a party.
egoistka
13:52
6926 d8b4 390
Reposted fromtfu tfu viano-mocarz-jestem no-mocarz-jestem

August 23 2017

egoistka
16:17
9261 b6ce 390
egoistka
16:10
5340 e93f 390
Reposted fromtfu tfu viaawaken awaken
egoistka
16:07
4506 0f03 390
Reposted fromthesarren thesarren viatoniewszystko toniewszystko
egoistka
16:04
Reposted fromtfu tfu viakrainakredek krainakredek
egoistka
16:02
7343 5027 390
Reposted fromoll oll viatoniewszystko toniewszystko
15:53
3713 b157 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaarkhira arkhira

August 10 2017

egoistka
12:44
1342 9bef
Reposted fromfungi fungi viano-mocarz-jestem no-mocarz-jestem

August 03 2017

egoistka
21:53
3019 fbde 390
egoistka
21:53

July 24 2017

egoistka
21:00
2085 8a2d 390
Reposted frommessclew messclew viawolalabym wolalabym
egoistka
20:59
Miłość nie zna żadnych granic. Może przyjść do Ciebie w najmniej spodziewanym momencie. Może się skończyć, a potem wybuchnąć z podwójną siłą. Jeśli ktoś jest Ci przeznaczony, to prędzej czy później pojawi się na Twojej drodze. A nawet jeśli Wasz związek nie od razu się uda, nie oznacza to wcale, że nie jesteście dla siebie stworzeni. Prawdziwa miłość zawsze wraca, bez względu na to, co się dzieje. Może po prostu trzeba odczekać trochę czasu, dojrzeć do niej.
— Amanda Seyfried
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viawolalabym wolalabym
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl